Gizlilik Politikası

CloudMarkethink (Bundan sonra kısaca “CloudMarkethink” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerini-zin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorum-lusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişi-sel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz. “Veri Sorumlusu” olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü işbu “Gizlilik Politikası” ve “Aydınlatma Metnimiz” aracılığı ile yerine getiriyoruz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince ve-rilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önle-me ve verilerinizin muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metin, etkinliklerimize katılan katılımcılarımız, internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz, etkin-liklerimize katılan konuşmacılar ve sunum yapanlar, işlerimizin yürütülmesi için birlikte çalıştı-ğımız çözüm ortaklarımız ve tedarikçimizi temsil eden ve etkinliklerimize katılım sağlayan veya sponsor olan kuruluşların temsilcisi olan kişiler dahil tüm gerçek kişilerin aydınlatılması için hazırlanmıştır.

İnternet sitemizin (www.CloudMarkethink.com) ziyaret edilmesi sırasında kaydettiğimiz kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Şunu belirte-lim ki, sitemiz üzerinde bağlantı verilen diğer internet sitelerinin ve veri işleyen kuruluşların veri gü-venliği seviyesi ve önlemleri konusunda bir garanti vermiyoruz. Bu konuda ilgili kuruluşun ve sitenin veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Sizi Neden Aydınlatıyoruz? (Hukuki Nitelik ve Kapsam)

KVK Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, ki-şisel verilerinizi işleyebilmemiz için açık rızanızı almadan önce veri sahiplerini aydınlatmamız gerek-mektedir.

KVK Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. İş modelimiz gereği CloudMarkethink olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememeye özen gösteriyoruz. Dijital ve fiziksel etkinlikler sırasında ve bizim bilgi-mizin dışında diğer katılımcılarla yazılı veya sözlü olarak paylaşabileceğiniz özel nitelikli kişisel verileri-niz ise sizin sorumluluğunuzdadır.

KVK Kanunu 3/1-ı maddesi uyarınca CloudMarkethink bir “Veri Sorumlusu”dur. Kanun gereği bir veri sorum-lusu olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz veri sahiplerine, kimliğimiz, kişisel verilerinizi iş-leme amaçlarımız, kişisel verilerinizi aktardığımız kişiler ve aktarma amaçlarımız, kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarabileceğimiz ve aktarma yöntemlerimiz, veri sahibinin olarak bize yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci madde-sinde sayılan haklarınız konusunda bilgilendirme yapmakla yükümlüyüz. Bu aydınlatma metni ile yu-karıda belirtilen yasal sınırlar ve şartlar dahilinde siz ilgili kişileri bilgilendirmeyi ve aydınlatmayı amaçlıyoruz.

2. Veri Sorumlusu olarak Biz Kimiz?

KVK Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaç-larını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, yukarıda sayılan internet sayfalarını ziyaret ettiğiniz CloudMarkethink’dir.

Cloud Markethink Bilişim ve Organizasyon Limited Şirketi
Egitim Mh. Ahsen Cikmazi Sk. Sadikoglu Is Merkezi No: 1/26 Kadıkoy - Istanbul
Web: https://www.CloudMarkethink.com
Tel: +90 (850) 885 0153

3. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

a) Kişi veya kuruluş olarak etkinliklerimize katılabilmeniz,
b) Ürün ve hizmetlerden haberdar edilmeniz ve bu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmeniz,
c) Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
d) İhtiyaçlarınız, beklentileriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hizmetlerimizi özelleştirilmek,
e) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi,
f) Etkinliklere katılmak için bilet satın alabilmeniz,
g) Online servislerimize üye olabilmeniz,
h) Dijital etkinliklere katılım için açtığınız hesabınızı yönetebilmeniz,
i) Katılımcı ve kullanıcı olarak kimliğinizin doğrulanması,
j) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini;
k) Kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması içn önlem almak, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının kullanılması ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
l) Sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecra-da oluşan hataların giderilmesi
m) Sitemizin Gizlilik Politikamıza uygunluğunun sağlanması,
n) Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
o) İş için stratejiler belirlemek ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda kurumsal işleyişimizi sağlamak, amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

4. Kişisel Verilerinizi İşlerken Uyduğumuz İlkeler

CloudMarkethink olarak; kişisel verilerin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler şunlardır;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçelerle İşliyoruz?

Verileriniz, CloudMarkethink’da açık rızanızın bulunması ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. Aşağıdaki hallerden birisinin veya bir kaçının varlığı halinde verilerinizi iş-lenmesi için açık rızanıza gerek duyulmamaktadır.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmüş haller (özlük dosyası, fatura işlemleri vb.)
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemler (sözleşme, muvafakat-name vb.)
c) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (tek taraflı paylaşım, kartvizit, sosyal ağlar vb.)
d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru men-faatleri

6. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yön-temlerle, etkinlik alanında kayıt, internet sitesi üzerinden kayıt ve benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda işlenebilecektir.

a. Katılımcıların Kişisel Verileri Katılımcılar etkinliklere kayıt olmak amacıyla sitemizdeki formları doldurarak ad, soyad, e-posta, tele-fon, kurum adı, ünvan, gibi bilgilerini bizimle paylaşırlar. CloudMarkethink fiziksel ve dijital etkinlikleri sektör-deki profesyonellerin, girişimcilerin, kuruluşların ve öncü rol oynayan kurumların diğer aktörlerle ta-nışmak için katıldığı ağ kurma etkinlikleridir.

Kayıt amacıyla verdiğiniz kişisel verilerinize ilişkin “açık rıza”nıza başvurulacaktır. Güvenlik ve kimlik doğrulama açısından önemli olan bu gereklilik sebebiyle “açık rıza” vermemeniz durumunda etkinliklere kayıt olamayacağınızı belirtmek isteriz. Etkinlik devam ederken etkinlikten ayrılmanız durumunda veya etkinliğin tamamlanmasının ardından verileriniz işlenmesinin durdurulmasını ve silinmesini isteyebilir-siniz.

Etkinliğe ücretli katılacak katılımcıların bilet satın alabilmesi için kişinin adı, soyadı, kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarih ve kredi kartı güvenlik kodu gibi bilgileriniz işlenecektir. Öde-me işlemi banka ve POS hizmeti sağlayan kuruluş üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmekte olup, CloudMarkethink olarak bu bu verilerinizi işlememiz ve kaydetmemiz söz konusu değildir.

Dijital etkinliklerimiz internet üzerinden Hubilo alt yapısı kullanılarak yürütülmektedir. Gerçek bir fi-ziksel etkinliğe benzer şekilde kurgulanan dijital etkinlik sırasında yukarıda sayılanlara ek olarak ve kullanılan teknik alt yapının bir gereği olarak video ve sabit görüntüleriniz ile sesleriniz ve sistem üze-rinden yaptığınız yazılı iletişim kayıtlarınız da işlenmekte ancak kaydedilmemektedir. Katılımcılar ve kuruluşlar olarak etkinlikler kapsamında kendi aranızda yaptığınız görüntülü, sesli veya yazılı iletişim-leri hiç bir şekilde kaydetmediğimizi belirtmek isteriz.

b. İletişim Formlarını Dolduranların Kişisel Verileri:
Sitemizde yer alan formları kullanarak iletişim kurmak isteyenlerin ad, soyad, e-posta, telefon, kurum adı, ünvan gibi kişisel verilerini işleriz.

c. Kuruluş Temsilcilerinin Kişisel Verileri:
CloudMarkethink ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, te-darikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisi, müşteri kuruluşların temsilcileri ve yetkililerine ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir. İlgili veriler, (Ad-soyad, telefon ve e-mail bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında ve şirket ve çalışan telefonlarında muhafaza edilir.

Birden fazla kişi için bilet alacak kişi ve kuruluşların, kişisel verilerini bizimle paylaştıkları gerçek kişi-lere bu Aydınlatma Metninin ulaştırdıkları ve açık rızalarını ispatlanabilir bir şekilde alıp, kaydettikleri konusunda taahhütte bulunmaları gerekecektir.

d. Site ziyaretçilerinin Kişisel Verileri:
İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yarar-lanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa kullanıcı kimliği ve benzeri bilgilerinden oluşan verileriniz sitemize kurduğumuz “çerezlerimiz” aracılığı ile işlenmektedir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için “Çerez Politikamıza” başvurmanızı rica ediyoruz.

e. İstatistik ve Profil Çıkarma
Kişisel verilerinizi ve internet sitemiz ve uygulamalarımız aracılığı ve açık kaynaklardan iş amacıyla top-luyoruz. Bu amaçla kuruluşunuzun adı, ünvan ve göreviniz, ülkeniz, etkinliklere katılımınız gibi verileri işleyebili-riz. İstatistik ve profil çıkarma amacıyla topladığımız verileri anonimleştirdiğimiz için sizinle ilişkilendi-rilebilecek kişisel veriler olarak saklamıyoruz.

f. İletişim Amaçlı Veri İşleme:
Ekip üyelerimiz ve çalışanlarımızla e-posta üzerinden iletişim kurabilir, gelecekte düzenlenecek etkinlik-ler, faaliyetler ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, bizimle görüşlerinizi, yorumlanızı paylaşabilirsi-niz. İletişim amacıyla adınızı, soy adınızı ve eposta adresinizi işleyebiliriz. E-postalar üzerinden paylaşı-lan veriler 10 yıl süreyle işlenecektir.

g. CloudMarkethink Çalışanlarının Kişisel Verileri:
CloudMarkethink çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, müşteri güveninin oluşturulması ve müşteri destek hizmetlerinin verimliliğinin artırılması ve şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi için işle-nir ve müşterilerle internet siteleri üzerinden veya e-posta, kısa mesaj, mesajlaşma yazılımları ile sosyal medya kanalları üzerinden ad, soyad, ünvan, görev, elektronik posta, telefon numarası, görsel, video kaydı, ses gibi kişisel verilerini paylaşılabiliriz.

f. 18 yaşından küçüklerin Kişisel Verileri:
CloudMarkethink 18 yaşından küçüklere dönük hizmet ve ürün sunmuyoruz. Bu sebeple kişilerin yaşlarına ilişkin hiç bir kayıt tutmuyor ve katılımcıların yaşlarını bilmiyoruz. 18 yaşından küçüklerin katılımcıla-rın kendi istekleri ve bilgimiz dışında etkinliklerimize katılması durumunda, katılım için< veli veya vasile-rinin onayını ve açık rızasını aldıklarını var sayıyoruz.

g. Yasal Yükümlülüklerin Karşılanması İçin
Yasada belirtilen durumlarda veya yargı süreçlerinin gereği olarak “açık rıza”nıza başvurmadan kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

h. Sözleşmelerin Oluşturulması
Katılımcılar, sponsorlar ve müşterimizle kurulacak sözleşmenin gerektirdiği kişisel verileri “açık rıza”ya dayanmadan işleyebiliriz.

7. Verilerinizi İşlemek İçin Kimlerden Destek Alıyoruz?

CloudMarkethink olarak hizmetlerimizi sizlere en etkin şekilde sunabilmek için veri işleyenlerin sundukları hizmetlerden yararlanıyoruz. “Veri İşleyen”, KVK Kanunun 3/1-ğ maddesinde veri sorumlusunun verdi-ği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri işleyen tarafından kendisine taşere edilen işlemleri veri işleyen ve veri sorumlusu adına işleyen gerçek ve tüzel kişiler ise “alt veri işleyen” olarak kabul edilir.

8. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, açıklanan amaçlarla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

a) iş ortaklarımıza ve hissedarlarımızla,
b) E--posta, çağrı merkezi, dijital etkinlik yazılımı, SMS hizmetleri sunan tedarikçilerimizle,
c) Etkinlik sponsorlarımıza, katılımcı kişi ve kuruluşlarla,
d) Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle,
e) Muhasebecimiz, avukatımız ve danışmanlarımızla paylaşıyoruz.

9. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Katılımcı olarak sağladığınız isim, soy isim, kurum, ünvan, kuruluştaki pozisyonunuz, karar verici olup olmadığınız ve elektronik posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz katılım ve destek seviyesi dikkate alınarak sponsor kuruluşlarla liste olarak ve “açık rızanızı” vermeniz halinde paylaşılacaktır. Sponsor kuruluşlarla verilerinizin paylaşılmasının ardından her bir sponsor kuruluş ayrı birer “veri sorumlusu” sayılacaktır. Bu sebeple kişisel verilere ilişkin bu firmalar tarafından yürütülen işlemlere karşı hakları-nızı aramak için -örneğin unutulma hakkını kullanmak- kendilerine başvurmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte bize başvurmanız durumunda bu talebinizi ilgili kuruluşa ileteceğimizi belirtmek isteriz.

Bazı sponsorlarla kişisel verileriniz paylaşmamakla beraber, kendilerinden gelen mesajları etkinlik son-rasında da sizlere elektronik posta ve SMS yoluyla iletmeye devam edeceğiz. Mesaj iletimini en baştan kapatabilir, daha sonrasında ise istediğiniz her zaman SMS ve elektronik posta bildirimlerinden çıkabi-lir, bu tür mesajları bloklayabilir veya bize başvuruda bulunarak listeden çıkarılmayı isteyebilirsiniz.

9. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması

CloudMarkethink olarak bütün etkinliklerimiz uluslarasıdır. Bu sebeple yoğun olarak yurt dışından hizmet ve-ren çözüm sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanıyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi yurt dışından hizmet sağlayan,

a) Dijital etkinliklerimizde kişisel verileriniz çevrimiçi etkinlik yönetim hizmeti sunan bilişim firmala-rının sağladığı altyapı üzerinde işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu amaçla yaptığımız araştırmalarda Hindistan kökenli HUBILO uygulamasının güvenlik ve gelişmişlik bakımından en optimum çözümü sunduğunu ve dijital etkinlik tecrübesini en etkili yaratabilecek şartları sağladığını gördük. Bu se-beple dijital etkinliklere katılacak katılımcıların verileri bir “veri işleyen” statüsünde bulunan ve Hindistan menşeli HUBILO üzerinde ve yurt dışında işlenecektir. HUBILO tüm dijital etkinliklerin yürütüleceği platform olduğundan yurt dışına veri aktarımı konusunda “açık rıza” vermek isteme-yen tarafların etkinliklere katılımını sağlamamız mümkün olmayacaktır.

b) Yurt dışındaki çözüm ortaklarımıza, veri işleyen ve alt veri işleyen konumundaki şirketlere ve kuru-luşlar,

c) Öte yandan etkinliğin tanıtımı ve duyurusu için ABD menşeli Twitter, Linkedin, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanacağımız için görüntü, ses ve diğer kişisel verilerinizin bu platformlar üzerinden paylaşmamız söz konusudur.

d) ABD menşeli Whatsapp (Facebook) anlık mesajlaşma platformuyla,

e) ABD menşeli Gmail, Rusya menşeli Yandex gibi elektronik posta servisleri ile paylaşılmaktayız.

Kişisel verileriniz yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ancak açık rızanız ile mümkün ola-caktır. Dijital hizmetlerimizi yürütmek için yurt dışındaki kuruluşların sağladığı hizmetlere ve uygula-malara ihtiyacımız olduğundan, kişisel verilerinizin yurt dışıyla yukarıda sayılan kuruluşlarla paylaşıl-masını istemiyorsanız, dijital etkinliklerimize katılmamayı düşünebilirsiniz.

10. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklayacağız?

Ağ kurma etkinlikleri düzenleyen, öğrencileri, profesyonelleri, girişimcileri, kuruluşları ve sektör lider-lerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak kişisel verilerinizi "beş yıl" süreyle saklayacaktır. Bu sürenin sona ermesinin ardından en geç 6 ay içinde kişisel verileriniz silinecektir. Bununla birlikte unutulma hakkınız kapsamında daha önce kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsi-niz.

11. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

CloudMarkethink olaram kişisel verilerinizi korunmak ve yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek ve bu se-beplerle mağdur olmamanızı için mevcut koşullarda gerekli teknik ve idari tüm tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi, veri aktarılan ta-rafların gizlilik politikalarının incelenmesi, mümkün olan veri aktarılan taraflarla sorumluluklarını belir-leyen veri aktarım sözleşmeleri yapılması ve Gizlilik Politikamıza şirket içinde riayet edilmesi ile sağ-lanmaktadır.

12. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanununu tanımıyla veri sahibi ilgili kişi olarak şu haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenme-sini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edil-mesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilme-sini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilme-sini talep etme haklarına sahipsiniz.

13. Kişisel Verilerle İlgili Bize Nasıl Başvurabilirsiniz?

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydın-latma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, başvurunun niteliğine göre, talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kuru-lunca bir ücret öngörülen hallerde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVK Kanunu gereği kişisel verilere ilişkin başvurular ancak veri sahibinin kendisi tarafından yapılabil-mektedir. Bu sebeple başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmını cevaplayacağız. Eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız gibi üçüncü kişiler hakkında yapılan başvuruları kabul edemeyeceğiz. Velayet ve vesayetiniz altında bulunan kişiler için başvuruda bulunma hakkınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiği-niz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [[email protected]] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
e) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.