Aydınlatma Metni

Cloud Markethink Bilişim ve Organizasyon LTD. ŞTİ (bundan sonra kısaca “Cloud MarkeThink” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. CloutTalk bu metinde ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde oturan kişiler için Genel Veri Koruma Regülasyonu’na (“GDPR”) uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, internet sitemizi ziyaret edenlerin, hizmetlerimizden yararlananların, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan kuruluşların sağladığı veri güvenliği önlemleri konusu bizim sorumluluğumuzda değildir. Bunlarla ilgili site ve/veya kuruluşun veri güvenliği politikalarını incelemenizi öneririz.

Bazı Temel Kavramlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İlgilisi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Biz Kimiz?

Adres: Eğitim Mh. Ahsen Çıkmazı Sk. Sadıkoğlu İş Merkezi No: 1/26 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 (850) 885 0153

Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.

Cloud MarkeThink işbu “Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

a) Kişi veya kuruluş olarak etkinliklerimize katılabilmeniz,
b) Ürün ve hizmetlerden haberdar edilmeniz ve bu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmeniz,
c) Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
d) İhtiyaçlarınız, beklentileriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza göre hizmetlerimizi özelleştirilmek,
e) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi,
f) Etkinliklere katılmak için bilet satın alabilmeniz,
g) Online servislerimize üye olabilmeniz,
h) Dijital etkinliklere katılım için açtığınız hesabınızı yönetebilmeniz,
i) Katılımcı ve kullanıcı olarak kimliğinizin doğrulanması,
j) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini;
k) Kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması içn önlem almak, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının kullanılması ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
l) Sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi
m) Sitemizin Gizlilik Politikamıza uygunluğunun sağlanması,
n) Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
o) İş için stratejiler belirlemek ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda kurumsal işleyişimizi sağlamak, amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verilerinizi, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve açık rızanızı alarak işliyoruz.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel verilerinizi “açık rıza” olmadan da işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz

Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; resmi kurum/kuruluşlara, ticari ya da sektörel ilişki içinde olunan uluslararası otoriteler ve akredite kurumlara, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan kuruluş ve servislere, kuruluşun çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.

Ayrıca, Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar vasıtasıyla yurt dışına aktarılabilmektedir. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, KVK’nun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun bir şekilde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Cloud MarkeThink tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

Veri Sahibinin Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle bu linkten indirebileceğiniz “Başvuru Formunu” iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ayrıca yasa gereği kişisel verilere ilişkin başvurular ancak veri sahibinin kendisi tarafından yapılabileceğinden, başvurularınızın sadece sizinle ilgili kısmı cevaplanacaktır. Eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli

KVK ’nın 13 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [kvkk@Cloud MarkeThinkglobal.com.tr] adresimize gönderebilir ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla şirketimizin iletişim adresine ulaştırabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruda belirtmeniz gereken bilgiler;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.